PIEŚNI i PIOSENKI
KU CZCI
BŁ. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
świeca1

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE

Słowa: ks. Kazimierz Chrostowski MIC 9 maja 2007
              ks. Wojciech Skóra MIC 13 maja 2009 (3 zwr.)
Melodia: Teresa Wierzbicka 9 maja 2009


Ref:
Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.
Świątynią Bożą jesteśmy i Duch Boży mieszka w nas.

                                   Pokaż ojcze Stanisławie
                                   jak do nieba trzeba iść.
                                   Pomóż w każdej życia sprawie,
                                   naucz nieść codzienny krzyż.

                                   Bóg uczynił nas świątynią,
                                   niech więc świętym będzie dom.
                                   Niech się święci Jego Imię
                                   w naszym życiu aż po skon.

                                   Niechaj miłość nas rozpali
                                   by świadectwo innym dać.
                                   Całym życiem Boga chwalić,
                                   przy Nim zawsze wiernie stać.

                                   Nieśmy Bogu plon stokrotny,
                                   czyńmy z życia godną pieśń.
                                   Owoc łaski, owoc cnoty
                                   niech ozdobą będzie serc.
świece2 Bądź uwielbiony Ojcze pełen chwały

BĄDŹ UWIELBIONY

Słowa: Ks. Wojciech Skóra MIC (1 zwr.)
              S.M.Teresa lzowska OSC ()2 i 3 zwr.)
Melodia: ks. Kazimierz Pasio


Bądź uwielbiony Ojcze pełen chwały,
w świętości życia ojca Stanisława.
Twoją miłością ogarnięty cały,
ubogim braciom hojnie ją rozdawał.

                                   Ref:
                                   Najświętsza Trójco niech Ci będzie chwała
                                   za Stanisława danego nam.
                                   Świętość w nim Twoja blaskiem zajaśniała.
                                   Jego szczęściem jesteś Boże sam.

                                   Bądź uwielbiony Panie Jezu Chryste,
                                   Ty człowiekowi Serce swoje dałeś.
                                   Raczyłeś zawrzeć przymierze wieczyste
                                   i do szczególnej miłości wezwałeś.

                                   Bądź uwielbiony Duchu Święty Boże,
                                   za Twoje dary i moc uświęcenia.
                                   Że ludzkie serce rozśpiewać się moźe,
                                   jak sanktuarium hołdem uwielbienia.
świeca3 Błogosławiony Ojcze Stanisławie

BŁOGOSŁAWIONY OJCZE STANISŁAWIE

Błogosławiony Ojcze Stanisławie
wejrzyj na Polskę, na jej wierny lud.
Wspieraj rodziny, aby były trwałe,
w obronie dzieci dziś wybłagaj cud.

Niepokalanej Matce i Dziewicy
wraz ze świetymi cześć i chwałę głoś.
Przy Bożym Sercu, wszelkich łask skarbnicy,
                                                 za zmarłych wiernych nieustannie proś.
świeca4 Witaj Ojcze Stanisławie

WITAJ OJCZE STANISŁAWIE

Witaj Ojcze Stanisławie,
któryś siebie Bogu dał,
pośród licznych życia zmartwień,
przy Chrystusie wiernieś trwał.

Witaj mężu rozmodlony,
w Tobie wyrył pieczęć Bóg
abyś zakon poświęcony
                                                Matce Boga zwrócić mógł

                                   Witaj sługo Matki Bożej,
                                   którąś życiem swoim czcił,
                                   prowadź nas o każdej porze
                                   ku świętości zawsze wzwyż.

                                   Witaj wierny Apostole,
                                   wszędzie światło wiary niósł.
                                   Pomóż wytrwać w Bożej szkole
                                   Gdzieś ty sam dla nieba rósł
świeca5

BŁOGOSŁAWIONY STANISŁAWIE

Błogosławiony Stanisławie,
wznosimy dziś ku tobie wzrok.
Ty racz wysłuchać nas łaskawie
i drogę wskaż przez życia mrok.

Wierny sługo Matki Bożej,
apostole polskich ziem.
Prowadź nas przez pokus morze
                                                 na zwycięski bój ze złem.

                                   Chwalebny synu polskiej ziemi,
                                   tyś sztandar Marii w górę wzniósł.
                                   Spraw aby ślady idąc twymi
                                   Maryjny lud dla Boga rósł.

                                   Niepokalanej przyjacielu,
                                   wśród walk i burz ochraniaj nas.
                                   Abyśmy w cnocie i weselu,
                                   najcięższych burz przetrwali czas.
Papczyński Powiedz Ojcze Stanisławie

POWIEDZ OJCZE STANISŁAWIE

Słowa: Magdalena Ponichter
Muzyka: s. Ewa Orzechowska SJE


Powiedz Ojcze Stanisławie, czyś już wtedy marzył,
że dziś tyle rąk się wzniesie dokoła ołtarzy?
Ręce braci nieznużone, co się w ciężkiej pracy starły,
i kapłańskie - namaszczone
                                                - ręce wszystkich synów Marii.

     Ref:
     Nie jesteś sam! Dokoła Ciebie las młodych rąk wzniesionych.
     To, coś posadził w Bożej służbie, kwitnie zielono.
     Nie jesteś sam! Pozostał owoc błogosławiony
     W modlitwie i pracy tych serc i rąk Ty żyjesz wciąż.

     Są przy Tobie, Ojcze także, ci synowie Twoi,
     którzy się już niebem cieszą i wiecznym pokojem.
     Są też dzieci, młodzież, chorzy, co się o Maryje wsparli.
     Wszyscy, którym przez lat trzysta niosą Boga, słudzy Marii.

     Tych, co Imię Bożej Matki, hasłem swym wybrali,
     prowadź Ojcze, by w swej drodze nigdy nie ustali.
     Aby serca nie szczędzili i w zapale nie spoczęli,
     aby ręce urobili i kolana wyklęczeli.
Papczyński Śladem bł. Ojca Stanisława
ŚLADEM BŁ. OJCA STANISŁAWA

Słowa i muzyka: Ewa Orzechowska SJE


     1. Boże Wszechmogący wielbimy Cię
          za dar Ojca Stanisława
          chcemy jego szlakiem za Tobą iść
          i w przyjaźni z Tobą żyć


     2. Sędzio sprawiedliwy prosimy Cię,
          byśmy chcieli żyć jak On
          modlić się za zmarłych po wszystkie dni
          I za konających dziś

     3. Jezu, Zbawicielu poprowadź nas
          drogą Ojca Stanisława
          za Niepokalaną chcemy iść z Nim
          aby wiernie służyć Ci

     4. Duchu Święty Boże otwieraj nas
          na bogactwo Bożych darów,
          byśmy jak nasz Patron wielbili Cię
          przez codzienne życie swe.
Papczyński Być jak bł. Stanisław
BYĆ JAK BŁ. STANISŁAW

Słowa i muzyka: Ewa Orzechowska SJE


     1. Boże, Królu chwały przyjmij życie nasze,
          byśmy jak nasz Patron miłością świat zmieniali
          Bo błogosławiony Stanisław szedł
          drogą Twojej świętej woli
          i uczy nas dzisiaj przykładem swym,
                                                           że warto stromą drogą iść

     2. Boże, Królu chwały przyjmij życie nasze,
          byśmy jak nasz Patron miłością świat zmieniali
          Bo błogosławiony Stanisław dał
          wzór modlitwy i ofiary
          za cierpiących w czyśćcu i grzechy swe
          i tych, co dziś odwołać chcesz

     3. Boże, Królu chwały przyjmij życie nasze,
          byśmy jak nasz Patron miłością świat zmieniali
          Jak błogosławiony Stanisław szedł
          z krzyżem przez golgotę życia
          tak i my pragniemy za Tobą iść
          cześć i chwałę śpiewać Ci.
odsylacz

© WIECZERNIK 2010