MODLITWY
  KU CZCI I ZA WSTAWIENNICTWEM
  BŁ. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
  koronka

  KORONKA 10 CNÓT EWANGELICZNYCH
  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  Modlitwa przekazana przez mariańską tradycję,
  zawarta w pierwotnej regule Marianów - "Regule 10 Cnót NMP".
  Do prywatnego odmawiania na paciorkach różańca.

  Najpierw czynimy znak krzyża świętego, następnie odmawiamy:

  Ojcze nasz
  Dziesięć razy Zdrowaś Maryjo


         za każdym razem po słowach: Święta Maryjo, Matko Boża...
         wymieniając jedną cnotę w następującej kolejności:

   1.Najczystsza,
   2.Najroztropniejsza,
   3.Najpokorniejsza,
   4.Najwierniejsza,
   5.Najpobożniejsza,
   6.Najposłuszniejsza,
   7.Najuboższa,
   8.Najcierpliwsza,
   9.Najmiłosierniejsza,
   10.Najboleśniejsza,
   ...módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

   Prowadzący:
   Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

   Wszyscy:
   Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

   - P. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
   - W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.
   - P. Módlmy się:
   Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
   - W. Amen.
   - P. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
   - W. Niech nam będzie zbawieniem i obroną.

  MODLITWA O KANONIZACJĘ BŁ. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

  Papczynski8

  Przenajświętsza Trójco, która w sercach wiernych sług Twoich mieszkanie sobie obierasz, a po śmierci nagradzasz ich zasługi chwałą nieba, spraw, prosimy Cię, aby sługa Twój, błogosławiony Stanisław, który wpatrzony w misterium Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej z taką wiernością i tak ofiarnie podążał do świętości oraz zabiegał o przyjście i utrwalenie Królestwa Bożego w sercu bliźnich, został przez Kościół jak najprędzej zaliczony w poczet świętych. Przez Chrystusa Pana. Amen.

  MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM bł. Stanisława Papczyńskiego

  Papczynski10

  Panie nasz i Boże, przez wzgląd na Sługę Twego bł. Stanisława, który ufając w pomoc Twojej Opatrzności, mimo wielu przeszkód, wiernie podążał śladami Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanie Poczętej Matki, Maryi, użycz nam tę łaskę, byśmy odznaczali się niezachwianą ufnością w Twą wszechmoc, dobroć i wierność, zwłaszcza, gdy prowadzisz nas ciernistą drogą ku wspaniałym obietnicom swej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


  Informacje o otrzymanych łaskach za przyczyną bł. Stanisława Papczyńskiego
  prosimy przesyłać na adres:
  Wicepostulator Procesu Kanonizacyjnego
  ul. St. Papczyńskiego 6, 05-530 Góra Kalwaria
  kustosz@marianie.pl

  MODLITWA O SZCZEGÓLNĄ ŁASKĘ ZA WSTAWIENNICTWEM
  bł. Stanisława Papczyńskiego

  Papczynski9

  Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w bł. Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi (nam) udzielić za jego wstawiennictwem łaskę..., o którą Cię proszę (prosimy) oraz daj mi (nam) za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała...

  Uwaga: Zaleca się uzupełnić tę modlitwę, podjętą w zamierzonej intencji,
  przystąpieniem do spowiedzi i Komunii św.

  Informacje o otrzymanych łaskach za przyczyną bł. Stanisława Papczyńskiego
  prosimy przesyłać na adres:
  Wicepostulator Procesu Kanonizacyjnego
  ul. St. Papczyńskiego 6, 05-530 Góra Kalwaria
  kustosz@marianie.pl


  Papczynski11

  NOWENNA

  wzbudź intencję otrzymania łaski za wstawiennictwem bł. Stanisława Papczyńskiego

  DZIEŃ PIERWSZY
  Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1, 48)

  Panie Boże Wszechmogący, przez wzgląd na Sługę Twego bł. Stanisława, który z takim zapałem podjął w założonym przez siebie zakonie dzieło szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia Matki Twego Syna, udziel nam tej łaski, byśmy mogli nieustannie Cię wielbić za wielkie rzeczy, które uczyniłeś swoim świętym i pozwól nam wieść życie w stanie przyjaźni z Tobą i nieskalanej czystości.

  Modlitwa o szczególną łaskę
  Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w bł. Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz mi (nam) udzielić za jego wstawiennictwem łaskę..., o którą Cię proszę (prosimy) oraz daj mi (nam) za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
  Modlitwa o kanonizację bł. Stanisława

  Przenajświętsza Trójco, która w sercach wiernych sług Twoich mieszkanie sobie obierasz, a po śmierci nagradzasz ich zasługi chwałą nieba, spraw, prosimy Cię, aby sługa Twój, błogosławiony Stanisław, który wpatrzony w misterium Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej z taką wiernością i tak ofiarnie podążał do świętości oraz zabiegał o przyjście i utrwalenie Królestwa Bożego w sercu bliźnich, został przez Kościół jak najprędzej zaliczony w poczet świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  DZIEŃ DRUGI
  Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie (Łk 1, 50)

  Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na Sługę Twego o. Stanisława, który wielkodusznie i na wszelki sposób śpieszył z pomocą zmarłym cierpiącym w czyśćcu, spraw, byśmy naśladowali go gorliwie w tym wzniosłym dziele miłosierdzia, zwłaszcza wobec zmarłych nam najbliższych oraz tych, którzy najbardziej potrzebują naszej duchowej pomocy.

  Modlitwa o szczególną łaskę Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... Modlitwa o kanonizację
  DZIEŃ TRZECI
  Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich (Łk 1, 51)

  O Jezu, nasz Zbawicielu i Mistrzu, przez wzgląd na Sługę Twego Stanisława, który korzystał z każdej okazji, by głosić słowoała Ojcu... Modlitwa o kanonizację

  Uwaga: Zaleca się uzupełnić tę modlitwę, podjętą w zamierzonej intencji,
  przystąpieniem do spowiedzi i Komunii św.

  Papczyński i Niepokalana

  Wstawiennictwo bł. Stanisława Papczyńskiego

  W opinii wielu ludzi o. Stanisław Papczyński już za życia uchodził za szczególnego orędownika u Boga. Patrząc na jego święte życie, przeniknięte modlitwą, pokutą i szukaniem woli Bożej, byli przekonani, że znajdą w nim skutecznego pośrednika przed Bogiem. Często prosili go o modlitwę, zwłaszcza w intencji ciężko chorych, i doznawali pomocy. Podczas mszy św. sprawowanych przez niego – jak zeznawali świadkowie - dochodziło nawet do wskrzeszeń umarłych dzieci. Liczne łaski otrzymywane przez modlących się przy grobie Ojca Stanisława przyniosły mu tytuł: „słynącego cudami”. W ten sposób określił Założyciela Marianów Sejm Koronacyjny króla Stanisława Poniatowskiego w 1764 roku, wnosząc petycję do Stolicy Apostolskiej o jego beatyfikację. Przez trzy wieki nic się nie zmieniło!
  Tak w czasach pomyślnych dla wiary w Polsce i Europie, jak w okresie prześladowań, zarówno, gdy jego grób był łatwo dostępny dla wiernych, jak i wtedy, gdy pozostawał zamknięty i opuszczony, wciąż płynęły strumienie niezwykłych łask dla wzywających jego wstawiennictwa.
  Co więcej, w ostatniej dekadzie nietrudno dostrzec rozwój czci bł. Stanisława, nie tylko w Polsce, ale również na kontynencie amerykańskim i w Afryce. Świadectwa z różnych stron świata pozwalają zauważyć, że na szczególne wsparcie modlitewne ze strony bł. Stanisława mogą liczyć rodziny nie posiadające dzieci, matki w zagrożonej ciąży, osoby uzależnione od nałogów, skonfliktowane rodziny oraz dzieci i młodzież z trudnościami w nauce.
  Należy wierzyć, że o. Stanisław tak wrażliwy na ludzką niedolę, jako nowy błogosławiony, będzie jeszcze skuteczniejszym orędownikiem za nami u Boga.


  Informacje o otrzymanych łaskach za przyczyną bł. Stanisława
  prosimy przesłać:
  Księża Marianie
  ul. St. Papczyńskiego 6
  05-530 Góra Kalwaria, Polska
  e-mail: kustosz@marianie.pl


  litania do st. Papczyńskiego

  LITANIA DO BŁ. STANISŁAWA OD JEZUSA
  I MARYI PAPCZYŃSKIEGO

  (do prywatnego odmawiania)
  Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
  Synu, Odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, jedyny Boże,
  Święta Maryjo, Niepokalana Matko i Królowo
  Zgromadzenia Marianów, módl się za nami
  Błogosławiony Stanisławie od Jezusa i Maryi Papczyński,
  Miłośniku Krzyża Chrystusowego,
  Żywy obrazie Jezusa cierpiącego,
  Gotowy ponieść męczeństwo za Chrystusa i wiarę,
  Czcicielu Najświętszego Sakramentu,
  Uległy natchnieniom Ducha Świętego,
  Wybrany synu Niepokalanej Dziewicy Maryi,
  Krzewicielu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia,
  Wierny naśladowco cnót Niepokalanej Matki Chrystusa,
  Mariański zakonodawco,
  Apostole miłości Boga i bliźniego,
  Mężu wielkiego zawierzenia,
  Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa,
  Żarliwy obrońco ewangelicznego ubóstwa,
  Wzorze życia w nieustannym nawróceniu i pokucie,
  Sługo Bożego miłosierdzia,
  Gorliwy orędowniku cierpiących w czyśćcu,
  Towarzyszu umierających na polu bitwy,
  Troskliwy przyjacielu ubogich,
  Apostole trzeźwości,
  Mądry kierowniku w sprawach sumienia,
  Mistrzu modlitwy i życia duchowego,
  Niestrudzony głosicielu słowa Bożego,
  Nauczycielu prawd wiary i dróg świętości,
  Orędowniku pokoju i pojednania,
  Radości i chlubo polskiej ziemi,
  Obrońco nowo poczętego życia,
  Orędowniku u Boga,
  Pewny przewodniku do domu Ojca,
  Cieszący się z Chrystusem
  i Niepokalaną Dziewicą w niebie.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  W. Oto sługa wierny i roztropny,
  O. Którego Pan obdarzył chwałą.

  Módlmy się:
  Boże, Ty powołałeś Twego sługę błogosławionego Stanisława od Jezusa i Maryi do szerzenia czci Niepokalanej Matki Twojego Syna oraz niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu, spraw prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem dążyli do świętości, pełniąc uczynki miłosierdzia, i tak oddawali Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


  Za aprobatą przełożonych.
  Curia Generalizia
  della Congregazione dei Chierici Mariani
  dell' Immacolata Concezione della B. V. M.
odsylacz

© WIECZERNIK 2010