W   I   T   A   M   Y

  NA STRONIE

  WSPÓLNOTY "METANOIA"


  METANOIA - (z greckiego nawrócenie) w Nowym Testamencie oznacza radykalną zmianę sposobu myślenia i działania, zgodnie z tym, do czego wzywa Chrystus: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie (Mt 3, 2).
  Wezwanie to zakłada Boży dar nowego serca, zgodnie z nauczaniem proroków, a jako skutek tego daru - skruchę i zmianę życiowych postaw.

  wspólnota "METANOIA" jest WSPÓLNOTĄ katolików świeckich, którzy odkrywszy w swym doświadczeniu wiary Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana pragną głosić Go innym przez świadectwo i przykład własnego życia chrześcijańskiego.

  CEL

  Celem Wspólnoty jest wewnętrzna przemiana (stąd nazwa "Metanoia") i ukształtowanie "nowego człowieka" jako warunek realizacji autentycznego braterstwa i wspólnoty uczniów Chrystusa (por. Dz 2,42-47; Dz 4,32-35).

  metanoia

  ZADANIA

  - żyć wiarą, nadzieją i miłością Boga i bliźniego,
  - głosić Chrystusa świadectwem codziennego życia,
  - inspirować duchem Ewangelii struktury życia
    rodzinnego i społecznego.

  CZŁONKOWIE WSPÓLNOTY:

  krzyż 1. Przez świadomą i wolną decyzję akceptują w wierze i odnawiają Przymierze zawarte z Bogiem we Chrzcie Św. jako swoje osobiste Przymierze z Chrystusem - Zbawicielem i Panem, aby żyć jak dzieci Boże oraz bracia i siostry w Chrystusie.

  2. Trwają na modlitwie wraz z Maryją - Matką Chrystusa, prosząc Ducha Świętego o dary potrzebne w życiu chrześcijańskim i w służbie Ewangelii.

  biblia 3. Karmią się Słowem Bożym, Eucharystią oraz innymi sakramentami świętymi, aby stale pogłębiać swoją wiarę i budować jedność uczniów Chrystusa.


  4. Poprzez liturgię Kościoła, katechezę, dni skupienia i rekolekcje oraz codzienne czytanie Pisma Świętego pragną coraz lepiej poznać Chrystusa i wzrastać w Nim.

  5. Zawsze są świadomi, że wewnętrzna przemiana (metanoia) jest dziełem Ducha Świętego, z którym współpracują przez osobistą pracę nad sobą, nad swym charakterem i sumieniem, co jest konsekwencją zawierzenia Bogu i całkowitego podporządkowania Mu swego życia.

  Dążymy do przemiany wewnętrznej (metanoia) i ukształtowania "nowego człowieka", jako warunku realizacji autentycznego braterstwa i wspólnoty uczniów Chrystusa. (Rz 12,2)

  ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
  DO DOMU ZAKONNEGO
  CO DRUGĄ NIEDZIELĘ
  PO WIECZORNEJ EUCHARYSTII O


  Duszpasterz: Ks. Ludwik Becker M1C
  Odpowiedzialny: Mariusz Sosnowskiodsylacz


© WIECZERNIK 2010